Username
  
   Password
  
  

สมัครสมาชิกใหม่เชิญทางนี้

สถิติวันนี้ 33   คน
สถิติทั้งหมด 708229    คน


 

 

 

 

วันมาฆบูชา
เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง  โอวาทปาติโมกข์
ท่ามกลางที่ประชุมมหา สังฆสันนิบาต  ครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา 
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ ประการ คือ
๑.พระภิกษุ ๑๒๕๐ รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
๒.พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, 
๓.พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖
๔.วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔

ประมวลภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ. วัดพะเนียด  ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  จังหวัดชุมพร.


Copyright (c) 2006 by Watpanead

 

วัดพะเนียด 21 ม.3 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

โทร. 077-541-381 Email. bosspanead@hotmail.com

 
 


Powered by AIWEB